สุดยอด นิทรรศการเกษตรมีชีวิต ที่ใหญ่ที่สุดในอีสานใต้

   นิทรรศการสัตว์เลี้ยงสวยงาม สัตว์เศรษฐกิจ ทุ่งทานตะวัน สวนดอกไม้หลากสี สวนศิลป์กินได้ อุโมงค์พืชผัก ระบบเพาะปลูกพืชไฮโดรโปนิค นวัตกรรม ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ผลผลิตจากการเรียนการสอน การให้คำปรึกษาจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รูปแบบ/โมเดลเพื่อการเกษตร โรงเรือนอัจฉริยะ เกษตรกรรมยั่งยืน การแสดงสินค้าและการออกร้านจำหน่ายสินค้าของบริษัทเอกชนชั้นนำทางการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร อุปกรณ์ต่อพ่วง วัสดุและผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทางการเกษตร ไม้สวยงาม พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์เลี้ยงสินค้ากลุ่มชุมชนและเกษตรกร การเสวนาวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกวดผลผลิตและ การแข่งขันทักษะทางการเกษตร การแสดงศิลปวัฒนธรรมนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และศิลปินมากมาย

ข่าวเด่น


ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

  วิดีโอ เกษตรอีสานใต้ 2563


 กิจกรรมบริการวิชาการ

วันที่ กิจกรรม สถานที่
8 กุมภาพันธ์ 2563 การประกวดไก่พื้นเมือง (เหลืองหางขาวเพศผู้, คละสีเพศผู้ และแม่พันธุ์ไก่พื้นเมือง), ดร.ชวลิต ศิริบูรณ์ โทร 0956198391 หรือ อาจารย์จินดา กลิ่นอุบล โทร 0619541492 ซุ้มภาควิชาสัตวศาสตร์
ประกวดจัดตู้ปลาสวยงามและพันธุ์ไม้น้ำ, รศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม โทร 0896642151 อุทยานวิชาการภาควิชาประมง
การแสดงนิทรรศการ การสร้างความเป็นเลิศด้านการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปด้วยบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติก, ผศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธ โทร 0847887122 คณะเกษตรศาสตร์
9 กุมภาพันธ์ 2563 การแข่งขันไก่แจ้นับคอกโชว์นกแสนรู้ โดยชมรมไก่แจ้อุบลราชธานีร่วมกับภาควิชาสัตวศาสตร์, คุณโชคชัย สุวรรณเพ็ชร โทร 0823184055 ซุ้มภาควิชาสัตวศาสตร์
การแสดงนิทรรศการ การสร้างความเป็นเลิศด้านการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปด้วยบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติก, ผศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธ โทร 0847887122 คณะเกษตรศาสตร์
10 กุมภาพันธ์ 2563 เสวนาทิศทางธุรกิจโคเนื้อเกษตรอีสานใต้, ผศ.ดร.เรืองยศ พิลาจันทร์ โทร 0879476415 ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร
การอบรมอาหารหยาบและผลิตอาหาร TMR, ผศ.ดร.เรืองยศ พิลาจันทร์ โทร 0879476415 ซุ้มภาควิชาสัตวศาสตร์
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ยึดเหนี่ยวศาสตร์พระราชา ฟื้นฟูพัฒนาเกษตรไทย", ดร.วรงศ์ นัยวินิจ 0918287485 ห้องประชุมวรพงษ์
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตำบลโพธิ์ใหญ่: การพัฒนาระบบการเลี้ยงปลาอัตโนมัติให้เหมาะสมกับผู้สูงวัย, นายชำนาญ แก้วมณี โทร 0973341903 คณะเกษตรศาสตร์
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดด้านการออกแบบพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ตามหลักการทางเทคนิคและวิศวกรรม, โดยนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) คณะเกษตรศาสตร์
ฝึกอบรม “ความหลากหลายทางชีวภาพ บนฐานวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในสายลมร้อนแห่งการพัฒนาลุ่มน้ำโขง” ณ.คณะเกษตรศาสตร์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมมอบประกาศนียบัตรหลังการฝึกอบรม คณะเกษตรศาสตร์
การแสดงนิทรรศการ การสร้างความเป็นเลิศด้านการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปด้วยบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติก, ผศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธ โทร 0847887122 คณะเกษตรศาสตร์
11 กุมภาพันธ์ 2563 ประกวดผลผลิตทางการเกษตร (เบญจมาศ, กล้วยน้ำว้า และมะพร้าวน้ำหอม), ผศ.ดร.ทินน์ พรมโชติ โทร 0982605255 ห้องประชุมวรพงษ์
การแสดงนิทรรศการ การสร้างความเป็นเลิศด้านการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปด้วยบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติก, ผศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธ โทร 0847887122 คณะเกษตรศาสตร์
12 กุมภาพันธ์ 2563 การโชว์นกแสนรู้ โดยนายวรกฤช พัฒนะณิชชกุล โทร 0635361551 ซุ้มภาควิชาสัตวศาสตร์
ประกวดพูดส่งเสริมการเกษตร, นางสาวนพมาศ นามแดง โทร 0910195114 ห้องประชุมวรพงษ์
การแสดงนิทรรศการ การสร้างความเป็นเลิศด้านการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปด้วยบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติก, ผศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธ โทร 0847887122 คณะเกษตรศาสตร์
13 กุมภาพันธ์ 2563 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตำบลโพธิ์ใหญ่ : การเพาะเลี้ยงปลาหมอปลอดภัย, รศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม โทร 0896642151 คณะเกษตรศาสตร์
การแสดงนิทรรศการ การสร้างความเป็นเลิศด้านการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปด้วยบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติก, ผศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธ โทร 0847887122 คณะเกษตรศาสตร์
14 กุมภาพันธ์ 2563 การประกวดปลากัด, ดร.จรุงจิต กุดพันธ์ โทร 0819249340 ห้องประชุมวรพงษ์
การแสดงนิทรรศการ การสร้างความเป็นเลิศด้านการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปด้วยบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติก, ผศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธ โทร 0847887122 คณะเกษตรศาสตร์
15 กุมภาพันธ์ 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการ มาตรฐานฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้องและการส่งออก, ดร.จิตราภรณ์ เยียนเพชร โทร 0862316948 ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร
อบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและรักษาโรคที่สำคัญในสัตว์เคี้ยวเอื้อง, ดร.จิตราภรณ์ เยียนเพชร โทร 0862316948 ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร
อบรมเชิงปฏิบัติการ ยาและการใช้ยาเบื้องต้น สมุนไพรไทยทางเลือกในฟาร์มสัตว์, ดร.จิตราภรณ์ เยียนเพชร โทร 0862316948 อุทยานวิชาการภาควิชาสัตวศาสตร์
การแสดงนิทรรศการ การสร้างความเป็นเลิศด้านการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปด้วยบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติก, ผศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธ โทร 0847887122 คณะเกษตรศาสตร์

 การประกวดแข่งขันทักษะทางการเกษตร

วันที่แข่งขัน กิจกรรม สถานที่ ผลการแข่งขัน
8 กุมภาพันธ์ 2563ประกวดไก่พื้นเมืองซุ้มภาควิชาสัตวศาสตร์ผล
8 กุมภาพันธ์ 2563ประกวดจัดตู้ปลาสวยงามและพันธุ์ไม้น้ำซุ้มภาควิชาประมงผล
10 กุมภาพันธ์ 2563การประกวดวาดภาพ หัวข้อ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ยึดเหนี่ยวศาสตร์พระราชา ฟื้นฟูพัฒนาเกษตรไทย”ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทรผล
11 กุมภาพันธ์ 2563ประกวดผลผลิตทางการเกษตรห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทรผล
11 กุมภาพันธ์ 2563การประกวดเบญจมาศประเภทช่อดอกห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทรผล
12 กุมภาพันธ์ 2563ประกวดพูดส่งเสริมการเกษตรห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทรผล
14 กุมภาพันธ์ 2563ประกวดปลากัดห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทรผล

การประกวดแข่งขันเวทีกลาง

ผู้สนับสนุน

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
Charoen Pokphand Foods PCL.
เบทาโกร
M2 Motor Sports
รวมสินไทยอุบลโซล่าเซลล์
โปรโมชั่น มาสด้า เชฟโรเชต By พิจิตรเพชร
FMworld Agriculture
บริษัท ยู-อโกร จำกัด (ปุ๋ยตรารถเก๋ง)
คูโบต้าเจริญชัย
บริษัท วี อาร์ อะโกร (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท มิตซูไทยยนต์ จำกัด
บริษัท เรืองชัยแทรกเตอร์ จำกัด สาขาอุบลราชธานี
บริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทวอร์ค จำกัด
บริษัท ซุปเปอร์เซฟ 1982 จำกัด
nissan innovation that excites
ศูนย์รวมอะไหล่รถเกี่ยวข้าว
โฮมฮับ Homehub ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง และของตกแต่งบ้าน
	บริษัท มาทวีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท มิตซูอุบลราชธานี ออโตโมบิล จำกัด
Ubon Bio Ethanol Company Limite
นมไทย-เดนมาร์ค
บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด
7-Eleven
I am agro
Coca-Cola Thailand
บริษัท ซีซีซีออโต้ จำกัด(เชฟโรเลตเจริญชัย)

หน่วยงานอำนวยการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี