หน่วยงานราชการ
หน่วยงานอำนวยการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน่วยงานเอกชน
Welcome to Betagro Group

รายการมองรอบทิศ เกษตรอีสานใต้ 2559 ม.อุบลฯ (1 ก.พ. 2559)

ภาพมุมสูง "งานเกษตรอีสานใต้ 2559" คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ (Cr. อ.อนุพงษ์,อ.สมปอง)

รายการคุยกันกับนันทิยา งานเกษตร อีสานใต้ ม.อุบล 59

RTV SPECIAL งานเกษตรอีสานใต้ 2016
สถิติการเยี่ยมชม
วันนี้
17
เมื่อวาน
39
เดือนนี้
266
เดือนที่แล้ว
815
ปีนี้
12,018
ปีที่แล้ว
20,732

สร้างสรรค์แผ่นดินพ่อ สานต่อเกษตรพอเพียง

   นิทรรศการสัตว์เศรษฐกิจ สัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน (Birds/Exotic Pets) ปลาสวยงาม หนองนาปลาของพ่อ ทุ่งดอกไม้หลากสี เชลฟี่ทุ่งทานตะวัน สวนศิลป์กินได้ มะเขือเทศช็อกโกแลต สลัดอินทรีย์ อุโมงค์พืชผัก พลังแสงอาทิตย์ผลิตผักในโรงเรือน สตอเบอรี่อีสานใต้ ระบบเพาะปลูกพืชไฮโดรโปนิค การให้น้้าและปุ๋ยพืชระบบท่อ ผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา การแสดงผลงานทางวิชาการทั้งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและหุ้นส่วนผู้จัดงาน รูปแบบและโมเดลทางการเกษตรและการบริการให้ค้าปรึกษาจากส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัทเอกชนชั้นน้าทางการเกษตร สาธารณสุขเพื่อสุขภาพและชุมชน การออกร้านแสดงและจ้าหน่ายสินค้า อุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตร พรรณไม้สวยงามหลากหลายชนิด พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์เลี้ยง สินค้า OTOP คุณภาพจากชุมชน ตลอดจนผลงานด้านความร่วมมือในอาเซียน เสวนาวิชาการหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ การแสดงศิลปะ วัฒนธรรมนักเรียน นักศึกษา ศิลปิน รวมถึงกิจกรรมการแข่งขันจัดสวนถาด วาดภาพระบายสี ส้าหรับเยาวชน

หลักการและเหตุผล

   คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตระหนักและยึดมั่นในภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา การวิจัยและพัฒนาการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนด้วยดีตลอดมา อันเป็นความยึดมั่นที่จะตอบสนองต่อความตั้งใจและสานต่อภาระกิจตามแนวคิดและวัตถุประสงค์หลักของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา พัฒนาขีดความสามารถของคนในพื้นที่เป้าหมายของภาคอีสานตอนล่าง ตลอดจนกระจายโอกาสสู่ภูมิภาคอินโดจีนในอนาคต ซึ่งประชากรในพื้นที่ประกอบอาชีพในภาคการเกษตรโดยอาศัยปัจจัยการผลิตจากธรรมชาติเป็นหลัก การพัฒนาโอกาสทางการศึกษาในสาขาเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวเนื่อง เป็นเพียงส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งที่จะรองรับเยาวชนเข้าศึกษาเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนด แต่การพัฒนาในภาคการเกษตรให้ทันสมัยและเพียงพอกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งเกษตรกรและผู้ประกอบการทางการเกษตรนั้น ยังมีข้อจ้ากัดและไม่กว้างขวางมากนัก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงพยายามทุกวิถีทางที่จะด้าเนินมาตรการในการสื่อสาร ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการเกษตรที่มีอยู่ในหลายภาคส่วนให้ครอบคลุมและเข้าถึงเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ จึงได้ด้าริในการจัดกิจกรรมที่ช่วยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและเข้าถึงได้มากขึ้น โดยก้าหนดจัดงานตลาดนัดนิทรรศการสื่อสารความรู้ ประสบการณ์และเทคโนโลยีทางการเกษตร เป็นประจ้าเรื่อยมา ในปี 2559 ได้รับความสนใจเป็นอย่างดี ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนและร่วมจัดงานกว่า 60 หน่วยงาน และมีผู้เข้าเยี่ยมชมงานกว่า 150,000 คน
   สำหรับในปีงบประมาณ 2560 นี้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก้าหนดจัด “งานเกษตรอีสานใต้” ครั้งที่ 10 ในระหว่างวันที่ 3 - 12 กุมภาพันธ์ 2560 ภายใต้หัวข้อ “สร้างสรรค์แผ่นดินพ่อ สานต่อเกษตรพอเพียง” เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานการเกษตรตามแนวพระราชด้าริ และเผยแพร่แก่เกษตรกรและผู้สนใจ ให้เข้าถึง เข้าใจความพอมี พอกิน พอใช้ และไม่เบียดเบียนกัน ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ให้มีความพอเพียงอย่างมั่นคง ทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชนและประเทศชาติ ตลอดจนการขยายผลสู่กลุ่มประเทศอาเซียนในอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์
  1) เพื่อบริการและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในด้านการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา การท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม
2) เพื่อเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์และเทคโนโลยีทางการเกษตรจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน แก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ประชาชน
3) เพื่อเผยแพร่และสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาสินค้าและบริการ
4) เพื่อให้สังคมและชุมชนได้ตระหนักและเห็นความส้าคัญของภาคการเกษตรต่อพัฒนาความอยู่ดีกินดีของ คนในชาติและพัฒนาความมั่นคงของประเทศอันจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องหันมาให้ความส้าคัญอย่างจริงจัง
5)เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมืออันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่างๆ
ลักษณะการดำเนินงาน
  1) นิทรรศการทางวิชาการ ผลงานวิจัยและพัฒนาจากสถาบันการศึกษา ได้แก่ คณะและหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นิทรรศการเกษตรมีชีวิตของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สถาบันการศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง
2) นิทรรศการทางวิชาการ ผลงานวิจัยและพัฒนาจากหน่วยงานระดับกรมสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กิจกรรมการแสดงสินค้าและแปลงสาธิตทางการเกษตร พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ การบริการวิชาการและตัวอย่างปัจจัยการผลิต และระบบสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถด้านการผลิต การแปรรูปสินค้า ช่องทางการตลาด
3) นิทรรศการ การแสดงและจ้าหน่ายสินค้าของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหน่วยงานภาคเอกชนทางการเกษตร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการเกษตร จักรกลการเกษตร ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช โรคและแมลงต่างๆ สินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน
4) นิทรรศการด้านสุขภาพและชุมชน จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ กลุ่มองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5) กิจกรรมการสนับสนุน ส่งเสริมนักเรียนและเยาวชน ในการแข่งขันทักษะทางการเกษตรและพัฒนาจินตนาการทางความคิดที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร ตลอดจนการประกวดผลผลิตการเกษตร การแข่งขันด้านการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรม
6) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ วิชาชีพทางการเกษตร ได้แก่ การอบรม เสวนาในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจทางการเกษตรในปัจจุบัน ความร่วมมือทางวิชาการในกลุ่มอาเซียน
7) กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรม การแสดงบนเวที วงดนตรี ศิลปิน นักร้อง นักแสดง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นอินโดจีน / อาเซียน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 

1) ได้บริการและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในด้านการเรียน  การสอน การวิจัยและพัฒนา การท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม  
2) ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ ประสบการณ์และเทคโนโลยีทางการเกษตรจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน แก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
3) ส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้เข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อ/ผู้ขาย และก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการน้าแนวคิดไปพัฒนาสินค้าและบริการของตนเองให้ตรงตามความต้องการลูกค้ามากขึ้น
4) สังคมและชุมชนรู้และตระหนักถึงความส้าคัญของภาคการเกษตรต่อการพัฒนาความอยู่ดีกินดีของคนในชาติ และพัฒนาความมั่นคงของประเทศ ที่ทุกภาคส่วนต้องหันมาให้ความส้าคัญอย่างจริงจังมากขึ้น  
5) ได้รับความร่วมมืออันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่างๆ ในการจัดงานในครั้งนี้ ตลอดจนความร่วมมือต่างๆ ในอนาคต


ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (คร้ังที่ 1) งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2 ธันวาคม 2559 visited (53)
คณะทำงานเกษตรอีสานใต้ เข้าสักการะองค์ท้าวพระพรหม ที่อำนวยให้การจัดงาน "ตามรอยเกษตรพระภูมินทร์ เปิดแผ่นดินสู่อาเซียน" ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำเร็จลุล่วงด้วยดี, 19 กุมภาพันธ์ 2559 visited (330)
การแข่งขันการทำอาหารเมนูจากเนื้อไก่ดำ ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 14 กุมภาพันธ์ 2559 visited (329)
การเสวนาวิชาการ "เกษตรอินทรีย์วิถีคนเมือง" ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 13 กุมภาพันธ์ 2559 visited (329)
การประกวดวงดนตรีสากล AG Music Award 2016 (ชิงชนะเลิศ) ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 13 กุมภาพันธ์ 2559 visited (321)
การเสวนาทางวิชาการ "การพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์เบเกอรี" วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เวทีย่อย งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี visited (322)
โครงการบริการวิชาการ "แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรีแนวใหม่เพื่อยืดอายุการรักษา" วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี visited (326)
การประกวดวงดนตรีสากล AG Music Award 2016 ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 10 กุมภาพันธ์ 2559 visited (320)
การประกวดวงดนตรีสากล AG Music Award 2016 ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 9 กุมภาพันธ์ 2559 visited (315)
การแสดงหมอลำแชมป์ภาคอีสาน ลีโอเบียร์ ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 10 กุมภาพันธ์ 2559 visited (319)
กิจกรรมบนเวทีกลาง ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 9 กุมภาพันธ์ 2559 visited (329)
เสวนาวิชาการ "โอกาสและการปรับตัวของการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในลุ่มน้ำโขงภายใต้กรอบ AEC" ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 11 กุมภาพันธ์ 2559 visited (321)
การประกวดวาดภาพ หัวข้อ "ตามรอยเกษตรพระภูมินทร์ เปิดแผ่นดินสู่อาเซียน" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 10 กุมภาพันธ์ 2559 visited (341)
การประกวดวาดภาพ หัวข้อ "ตามรอยเกษตรพระภูมินทร์ เปิดแผ่นดินสู่อาเซียน" ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 9 กุมภาพันธ์ 2559 visited (323)
อบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงแพะเนื้อ ณ ห้อง slop คณะเกษตรศาสตร์ ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 9-10 กุมภาพันธ์ 2559 visited (312)
คาราวานไก่ชนออนทัวร์ ณ งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 9 กุมภาพันธ์ 2559 visited (324)
การประกวดสวนถาด ชื้น-แห้ง ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2556 ณ อาคารกิจกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 8 กุมภาพันธ์ 2559 visited (400)
บรรยายกาศทั่วไป งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 8 กุมภาพันธ์ 2559 visited (326)
การประกวดวงดนตรีสากล AG Music Award 2016 ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 8 กุมภาพันธ์ 2559 visited (314)
"หมอลำการเมือง" การแสดงดนตรีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 8 กุมภาพันธ์ 2559 visited (321)
การประกวดไก่พื้นเมือง ไก่ดำมองโกล ไก่ยักษ์ (ไก่พื้นเมืองหรือไก่ดำ) ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 7 กุมภาพันธ์ 2559 visited (388)
การประกวดร้องเพลงสตริง Ag Singing Contest 2016 ณ งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 7 กุมภาพันธ์ 2559 visited (318)
การประกวดร้องเพลงสานฝันดาวรุ่งลูกทุ่งเกษตรอีสานใต้ ณ งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 6 กุมภาพันธ์ 2559 visited (325)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี คลีนิคเกษตรกรเจาะเลือดหาสารตกค้างในกระแสเลือด ฟรี, กลุ่มวิสาหกรรมชุมชนนวดไทยเพื่อสุขภาพบัวหลวง เปิดให้บริการทุกวัน ณ งานเกษตรอีสานใต้ 5-14 กุมภาพันธ์ 2559 visited (312)
พิธีเปิด งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 "ตามรอยเกษตรพระภูมินทร์ เปิดแผ่นดินสู่อาเซียน" ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 5 กุมพาพันธ์ 2559 visited (339)
ทีมงาน RTV เข้าถ่ายทำเกี่ยวกับการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลราชธานี ครั้งที่ 9 ปี 2559 ที่จัดให้ทุกท่านเข้าชม 5-14 ก.พ.2559 นี้ ออกอากาศ เสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 นี่, 3 กุมภาพันธ์ 2559 visited (330)
ความพร้อมก่อนเปิดงานเกษตรอีสานใต้ สุดยอดนิทรรศการเกษตรมีชีวิตแห่งอีสานใต้, 5 กุมภาพันธ์ 2559 visited (367)
คณะทำงานเกษตรอีสานใต้ เข้าสักการะองค์ท้าวพระพรหม เพื่อขอพรและให้การจัดงานเกษตรอีสานใต้ "ตามรอยเกษตรพระภูมินทร์ เปิดแผ่นดินสู่อาเซียน" ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี, 3 กุมพาพันธ์ 2558 visited (316)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เดินหน้าประชาสัมพันธ์งานเกษตรอีสานใต้ 2559 (5-14 ก.พ.59) ผ่านรายการมองรอบทิศ สถานีโทรทัศน์ NBT 11 อุบลฯ ขอบคุณท่าน ผอ.คำยืน วงศ์ชาลี และทีมงานทุกท่านมา ณ โอกาสนี้, 2 กุมภาพันธ์ 2559 visited (317)
การประชุมเตรียมการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 2ณ ห้องประชุม U2 อาคารเทพรัตนสิริปภา (โรงแรม) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 17 ธันวาคม 2558 visited (318)
การประชุมเตรียมงาน งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 กับหน่วยงานภายนอก ณ ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 25 พฤศจิกายน 2558 visited (323)
การเตรียมงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล ประจำปี 2559, เมล่อน อีก 30 -40 วัน คงได้ลิ้มลองรสชาติ หอม หวาน กรอบ ปลูกในกระถาง ในโรงเรือน มีถังพักน้ำไว้บริการ พบกันในงานปีนี้, 3 พฤศจิกายน 2558 visited (390)
ภาพกิจกรรม การจัดงานและการเตรียมงาน
 ดูทั้งหมด
 
ติดต่อสอบถาม คณะเกษตรศาสตร์ | Google Maps | ผังการจัดงาน
ฝ่ายประสานงาน: ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ (096-9251941), ดร.ทวีศักดิ์ วิยะชัย (081-9474160), นางสาวสุพัตรา ไชยสิทธิ์ (093-3257399)
Facebook: งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลราชธานี
Website: http://kasetday.agri.ubu.ac.th, Fax: 045-353536, Tel: 045-353500
Mail: parkpoom.s@ubu.ac.th