หน่วยงานราชการ
หน่วยงานอำนวยการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน่วยงานเอกชน
Welcome to Betagro Group

รายการมองรอบทิศ เกษตรอีสานใต้ 2559 ม.อุบลฯ (1 ก.พ. 2559)

ภาพมุมสูง "งานเกษตรอีสานใต้ 2559" คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ (Cr. อ.อนุพงษ์,อ.สมปอง)

รายการคุยกันกับนันทิยา งานเกษตร อีสานใต้ ม.อุบล 59

RTV SPECIAL งานเกษตรอีสานใต้ 2016
สถิติการเยี่ยมชม
วันนี้
1
เมื่อวาน
18
เดือนนี้
511
เดือนที่แล้ว
634
ปีนี้
10,226
ปีที่แล้ว
20,732

ตามรอยเกษตรพระภูมินทร์ เปิดแผ่นดินสู่อาเซียน


   นิทรรศการเกษตรมีชีวิต อาทิ ไก่ดำ พันธุ์ไก่อาเซียน สวนสัตว์มหาสนุก (Sheep Land / Rabbit Garden) ปลาลุ่มน้ำโขง/ปลาสวยงาม หนองบัวแดง ทุ่งทานตะวัน สวนศิลป์กินได้ สวนดอกไม้สายรุ้ง อุโมงค์พืชผักหลากพรรณ โรงเรือนพืชผักพลังแสงอาทิตย์ เมล่อน มะเขือเทศสีม่วง ระบบเพาะปลูกพืชไฮโดรโปนิค การให้น้ำและปุ๋ยพืชระบบท่อ Think Earth Think Hort (Horticulture : Think Earth) ฯลฯ อาหารแปรรูปและเมนูพิเศษผลงานการสร้างสรรค์ของนักศึกษา พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร การแสดงผลงานทางวิชาการทั้งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เกษตรโมเดลจากส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัทเอกชนชั้นนำทางการเกษตร สาธารณสุขเพื่อสุขภาพและชุมชน การแข่งขันจัดสวนถาด วาดภาพระบายสี การออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้า อุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตร พรรณไม้สวยงามหลากหลายชนิด พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์เลี้ยง สินค้าคุณภาพจากชุมชน ตลอดจนผลงานด้านความร่วมมือในอาเซียน/เสวนาอาเซียน เสวนาวิชาการรายสาขาหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจ การแสดงศิลปวัฒนธรรมนักเรียน นักศึกษา ศิลปินมากมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล ประจำปี 2559 ระยะเวลา 10 วัน จำนวนผู้เข้าชมงาน 169,883 คน

รายละเอียด งานเกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559 (หลักการและเหตุผล, วัตถุประสงค์, กลุ่มเป้าหมาย และการดำเนินงาน)

ปฏิทินกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการและประกวด
วันเดือนปี
รายการ
เวลา
สถานที่
ผู้ประสานงาน
6-ก.พ.-59 ไก่ดำ ไก่พื้นเมือง ธุรกิจเกษตร ยุค AEC 13.00-15.00 น.

เวทีย่อย Zone พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการภาครัฐฯ น.สพ.ดร.นนทกรณ์ อุรโสภณ, 085-8020183
7-ก.พ.-59 อุบลโมเดล (ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังอย่างไร ?) 13.00-15.00 น. ห้องประชุมวรพงษ์สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ
คุณกัณฑ์พร กรรณสูตร/คุณสิริอนงค์ แสงกระจ่าง 089-9626544/084-4310387
8-ก.พ.-59 การผลิตและการตลาดเกษตรอินทรีย์ 10.00-12.00 น. ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ
รศ.ดร.สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร, 081-2640734
9-ก.พ.-59 อบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงแพะเนื้อ 09.00-16.00 น. ห้อง C201 คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ดร.สราญ ปริสุทธิกุล, 089-4240475
10-ก.พ.-59 อบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงแพะเนื้อ 09.00-16.00 น. ห้อง C201 คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ดร.สราญ ปริสุทธิกุล, 089-4240475
11-ก.พ.-59 โอกาสและการปรับตัวของการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในลุ่มน้ำโขงภายใต้กรอบ AEC
13.00-15.00 น. เวทีย่อย Zone พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการภาครัฐฯ ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ/ดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์, 089-7175531
12-ก.พ.-59 การพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 14.45-16.00 น. เวทีย่อย zone พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการภาครัฐ ผศ.ดร.วิริยา พรมกอง, 045-353500 ต่อ 2203
13-ก.พ.-59 เกษตรอินทรีย์วิถีคนเมือง 09.00-12.00 น. เวทีย่อย Zone พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการภาครัฐฯ ดร.ทวีศักดิ์ วิยะชัย, 081 9474160

การประกวด/แข่งขัน ทักษะเกษตร
วันเดือนปี
รายการ
เวลา
สถานที่
ผู้ประสานงาน
สมัคร
รายชื่อ
สรุปผล
ภาพ
4-ก.พ.-59 การประกวดผักและผลไม้ มี 3 ประเภท คือ พริกหัวเรือ มะพร้าวน้ำหอม และกล้วยน้ำหว้า 08.00-12.00 น. อาคารกิจกรรม อ.สาธิต พสุวิทยกุล, 081-5497703    
6-ก.พ.-59 การประกวดจัดตู้ปลา 09.00-16.00 น. ซุ้มภาควิชาประมง ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม, 089-6642151    
7-ก.พ.-59 การประกวดไก่พื้นเมือง ไก่ดำมองโกล ไก่ยักษ์ (ไก่พื้นเมืองหรือไก่ดำ) 12.30-16.00 น. ซุ้มภาควิชาสัตวศาสตร์ ดร.ชวลิต ศิริบูรณ์, 095-1343337    
8-ก.พ.-59 การประกวดจัดสวนถาดระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 มี 2 ประเภท คือ สวนถาดแบบแห้ง และสวนถาดแบบชื้น 08.30-15.00 น. อาคารกิจกรรม ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์, 081-8778066    
9-ก.พ.-59 การประกวดวาดภาพ หัวข้อ "ตามรอยเกษตรพระภูมินทร์ เปิดแผ่นดินสู่อาเซียน" ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 08.30-16.00 น. ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร ดร.วรงศ์ นัยวินิจ, 0818287485    
10-ก.พ.-59 การประกวดวาดภาพ หัวข้อ "ตามรอยเกษตรพระภูมินทร์ เปิดแผ่นดินสู่อาเซียน" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 08.30-16.00 น. ตึกคณะเกษตรศาสตร์ (c202, 208,209) ดร.วรงศ์ นัยวินิจ, 081-8287486    
12-ก.พ.-59 การประกวดปลากัด มี 4 ประเภท คือ ปลากัดพื้นเมือง ปลากัดพื้นเมืองปรับปรุงพันธุ์ ปลากัดแฟนซีครีบสั้น และปลากัดแฟนซีครีบยาว 09.00-12.00 น. ซุ้มภาควิชาประมง ดร.จรุงจิต กรุดพันธ์, 081-9249340    
14-ก.พ.-59 การแข่งขันการทำอาหารเมนูจากเนื้อไก่ดำ 09.00-12.00 น. ซุ้มภาควิชาสัตวศาสตร์ ดร.สุภาวดี, 087-3379218, 085-8020183    

ปฏิทินกิจกรรมบนเวทีกลาง
วันเดือนปี
รายการแสดง
เวลา
5-ก.พ.-59
 • การจัดรายการวิทยุสด แนะนำกิจกรรม/รายการบันเทิงตามความเหมาะสม
 • การแสดงพิธีเปิดโดยคณะเกษตรศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์
 • การแสดงโชว์ของลูกศิษย์โอ๋ตะวันแดง
 • การแสดงดนตรี โปงลางคณะเกษตรศาสตร์

10.20-10.30 น.
16.30-18.30 น.
19.00-22.00 น.
6-ก.พ.-59
 • การจัดรายการวิทยุสด แนะนำกิจกรรม/รายการบันเทิงตามความเหมาะสม
 • การแสดงดนตรีและกิจกรรมจาก ร.ร.อาเวมารีอา/วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร
 • การแสดงร้องเพลงของนักร้องจากตะวันแดงสาดแสงเดือน
 • การประกวดร้องเพลงสานฝันดาวรุ่งลูกทุ่งเกษตรอีสานใต้

16.30-18.00 น.
18.00-19.00 น.
19.00-22.00 น.
7-ก.พ.-59
 • การจัดรายการวิทยุสด แนะนำกิจกรรม/รายการบันเทิงตามความเหมาะสม
 • ศิลปินรับเชิญแกรมมี่ เน็ค นฤพล / เวียง นฤมล
 • การประกวดร้องเพลงสตริง Ag Singing Contest 2016

17.00-19.30 น.
19.30-22.00 น.
8-ก.พ.-59
 • การจัดรายการวิทยุสด แนะนำกิจกรรม/รายการบันเทิงตามความเหมาะสม
 • การแสดงดนตรีคณะรัฐศาสตร์
 • การประกวดวงดนตรีไทยสากล Ag music award 2016

17.00-19.00 น.
19.00-22.00 น.
9-ก.พ.-59
 • การจัดรายการวิทยุสด แนะนำกิจกรรม/รายการบันเทิงตามความเหมาะสม
 • การแสดงดนตรีคณะนิติศาสตร์
 • การแสดงดนตรีคณะพยาบาลศาสตร์, การแสดงดนตรีของคณะวิทยาศาสตร์
 • การประกวดวงดนตรีไทยสากล Ag music award 2016

16.30-18.00 น.
18.00-19.00 น.
19.00-22.00 น.
10-ก.พ.-59
 • การจัดรายการวิทยุสด แนะนำกิจกรรม/รายการบันเทิงตามความเหมาะสม
 • การแสดงหมอลำแชมป์ภาคอีสาน ลีโอเบียร์
 • การประกวดวงดนตรีไทยสากล Ag music award 2016

17.00-20.00 น.
20.00-22.00 น.
11-ก.พ.-59
 • การจัดรายการวิทยุสด แนะนำกิจกรรม/รายการบันเทิงตามความเหมาะสม
 • การแสดงดนตรีสากลภาคินัยโม่ทองและทีมงาน
 • หมอลำเจมส์บอล และหนูภาร วิเศษศิลป์
17.00-19.00 น.
19.00-22.00 น.
12-ก.พ.-59
 • การจัดรายการวิทยุสด แนะนำกิจกรรม/รายการบันเทิงตามความเหมาะสม
 • การแสดงวงดนตรีชมรมวงดนตรีลูกทุ่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • การแสดงนานาชาตินักศึกษาลาว
 • การแสดงเพลงเพื่อชีวิตวงชายขอบ

16.30-18.00 น.
18.00-18.30 น.
19.30-22.00 น.
13-ก.พ.-59
 • การจัดรายการวิทยุสด แนะนำกิจกรรม/รายการบันเทิงตามความเหมาะสม
  การแสดงดนตรีนักศึกษาชมรมดนตรีสากล
  คณะเภสัชศาสตร์ (เภสัชบันเทิงศิลป์)
  การประกวดวงดนตรีไทยสากล Ag music award 2016 (ชิงชนะเลิศ)

16.30-18.00 น.
18.00-19.00 น.
19.00-22.00 น.
14-ก.พ.-59
 • การจัดรายการวิทยุสด แนะนำกิจกรรม/รายการบันเทิงตามความเหมาะสม
 • การแสดงดนตรีโฟล์คของคณะเกษตรศาสตร์
 • การแสดงรำตังหวาย/กิจกรรมอื่นๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • วงดนตรีมหกรรมคอนเสิร์ตชมรมดนตรีสากล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

16.30-17.30 น.
17.30-18.30 น.
18.30-22.00 น.
   
ภาพกิจกรรม
คณะทำงานเกษตรอีสานใต้ เข้าสักการะองค์ท้าวพระพรหม ที่อำนวยให้การจัดงาน "ตามรอยเกษตรพระภูมินทร์ เปิดแผ่นดินสู่อาเซียน" ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำเร็จลุล่วงด้วยดี, 19 กุมภาพันธ์ 2559 visited (249)
การแข่งขันการทำอาหารเมนูจากเนื้อไก่ดำ ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 14 กุมภาพันธ์ 2559 visited (330)
การเสวนาวิชาการ "เกษตรอินทรีย์วิถีคนเมือง" ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 13 กุมภาพันธ์ 2559 visited (203)
การประกวดวงดนตรีสากล AG Music Award 2016 (ชิงชนะเลิศ) ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 13 กุมภาพันธ์ 2559 visited (270)
การเสวนาทางวิชาการ "การพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์เบเกอรี" วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เวทีย่อย งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี visited (182)
โครงการบริการวิชาการ "แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรีแนวใหม่เพื่อยืดอายุการรักษา" วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี visited (228)
การประกวดวงดนตรีสากล AG Music Award 2016 ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 10 กุมภาพันธ์ 2559 visited (160)
การประกวดวงดนตรีสากล AG Music Award 2016 ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 9 กุมภาพันธ์ 2559 visited (319)
การแสดงหมอลำแชมป์ภาคอีสาน ลีโอเบียร์ ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 10 กุมภาพันธ์ 2559 visited (245)
กิจกรรมบนเวทีกลาง ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 9 กุมภาพันธ์ 2559 visited (299)
เสวนาวิชาการ "โอกาสและการปรับตัวของการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในลุ่มน้ำโขงภายใต้กรอบ AEC" ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 11 กุมภาพันธ์ 2559 visited (154)
การประกวดวาดภาพ หัวข้อ "ตามรอยเกษตรพระภูมินทร์ เปิดแผ่นดินสู่อาเซียน" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 10 กุมภาพันธ์ 2559 visited (200)
การประกวดวาดภาพ หัวข้อ "ตามรอยเกษตรพระภูมินทร์ เปิดแผ่นดินสู่อาเซียน" ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 9 กุมภาพันธ์ 2559 visited (276)
อบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงแพะเนื้อ ณ ห้อง slop คณะเกษตรศาสตร์ ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 9-10 กุมภาพันธ์ 2559 visited (284)
คาราวานไก่ชนออนทัวร์ ณ งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 9 กุมภาพันธ์ 2559 visited (446)
การประกวดสวนถาด ชื้น-แห้ง ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2556 ณ อาคารกิจกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 8 กุมภาพันธ์ 2559 visited (828)
บรรยายกาศทั่วไป งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 8 กุมภาพันธ์ 2559 visited (400)
การประกวดวงดนตรีสากล AG Music Award 2016 ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 8 กุมภาพันธ์ 2559 visited (214)
"หมอลำการเมือง" การแสดงดนตรีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 8 กุมภาพันธ์ 2559 visited (218)
การประกวดไก่พื้นเมือง ไก่ดำมองโกล ไก่ยักษ์ (ไก่พื้นเมืองหรือไก่ดำ) ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 7 กุมภาพันธ์ 2559 visited (682)
การประกวดร้องเพลงสตริง Ag Singing Contest 2016 ณ งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 7 กุมภาพันธ์ 2559 visited (298)
การประกวดร้องเพลงสานฝันดาวรุ่งลูกทุ่งเกษตรอีสานใต้ ณ งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 6 กุมภาพันธ์ 2559 visited (315)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี คลีนิคเกษตรกรเจาะเลือดหาสารตกค้างในกระแสเลือด ฟรี, กลุ่มวิสาหกรรมชุมชนนวดไทยเพื่อสุขภาพบัวหลวง เปิดให้บริการทุกวัน ณ งานเกษตรอีสานใต้ 5-14 กุมภาพันธ์ 2559 visited (185)
พิธีเปิด งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 "ตามรอยเกษตรพระภูมินทร์ เปิดแผ่นดินสู่อาเซียน" ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 5 กุมพาพันธ์ 2559 visited (410)
ทีมงาน RTV เข้าถ่ายทำเกี่ยวกับการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลราชธานี ครั้งที่ 9 ปี 2559 ที่จัดให้ทุกท่านเข้าชม 5-14 ก.พ.2559 นี้ ออกอากาศ เสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 นี่, 3 กุมภาพันธ์ 2559 visited (308)
ความพร้อมก่อนเปิดงานเกษตรอีสานใต้ สุดยอดนิทรรศการเกษตรมีชีวิตแห่งอีสานใต้, 5 กุมภาพันธ์ 2559 visited (352)
คณะทำงานเกษตรอีสานใต้ เข้าสักการะองค์ท้าวพระพรหม เพื่อขอพรและให้การจัดงานเกษตรอีสานใต้ "ตามรอยเกษตรพระภูมินทร์ เปิดแผ่นดินสู่อาเซียน" ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี, 3 กุมพาพันธ์ 2558 visited (156)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เดินหน้าประชาสัมพันธ์งานเกษตรอีสานใต้ 2559 (5-14 ก.พ.59) ผ่านรายการมองรอบทิศ สถานีโทรทัศน์ NBT 11 อุบลฯ ขอบคุณท่าน ผอ.คำยืน วงศ์ชาลี และทีมงานทุกท่านมา ณ โอกาสนี้, 2 กุมภาพันธ์ 2559 visited (235)
การประชุมเตรียมการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 2ณ ห้องประชุม U2 อาคารเทพรัตนสิริปภา (โรงแรม) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 17 ธันวาคม 2558 visited (342)
การประชุมเตรียมงาน งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 กับหน่วยงานภายนอก ณ ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 25 พฤศจิกายน 2558 visited (529)
การเตรียมงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล ประจำปี 2559, เมล่อน อีก 30 -40 วัน คงได้ลิ้มลองรสชาติ หอม หวาน กรอบ ปลูกในกระถาง ในโรงเรือน มีถังพักน้ำไว้บริการ พบกันในงานปีนี้, 3 พฤศจิกายน 2558 visited (633)
ประชุมคณะทำงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลราชธานี โดยร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดงานใน ธีม : "ตามรอยเกษตรพระภูมินทร์ เปิดแผ่นดินสู่อาเซียน" ที่กำหนดจัดในวันที่ 5-14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาทิ ทุ่งทานตะวัน Sheep Land สวนศิลป์กินได้ หนองบัวแดง แข่งขันทักษะ ฯลฯ และเรายังจะเพิ่มเติม Rabbit Land ไก่ดำ โรงเรือนพืชผักพลังแสงอาทิตย์ Think Earth Think Hort (Horticulture : Think Earth) ฯลฯ ตลอดจนงานด้านความร่วมมือในอาเซียน/เสวนาอาเซียน เสวนาวิชาการรายสาขา หัวข้อต่างๆ รวมถึงการนำเสนอเกษตรโมเดล ภายใต้การน้อมนำกระแสพระราชดำริด้านเกษตรพอเพียงมาใช้เพื่อความอยู่ดีมีกินอย่างปลอดภัยของคนไทย, 6 พฤศจิกายน 2558 visited (338)
ภาพกิจกรรม การจัดงานและการเตรียมงาน
 ดูทั้งหมด
 
ติดต่อสอบถาม คณะเกษตรศาสตร์ | Google Maps | ผังการจัดงาน
ฝ่ายประสานงาน: ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ (081-8778066), ดร.ทวีศักดิ์ วิยะชัย (081-9474160), ศิริอนงค์ แสงกระจ่าง (084-4310387)
Facebook: งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลราชธานี
Website: http://kasetday.agri.ubu.ac.th, Fax: 045-288373, Tel: 045-353500
Mail: parkpoom.s@ubu.ac.th, taweesak.w@ubu.ac.th, sirianong.s@ubu.ac.th