หน่วยงานราชการ
หน่วยงานอำนวยการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน่วยงานเอกชน
Welcome to Betagro Group
ปุ๋ยตรารถเก๋ง

สร้างสรรค์แผ่นดินพ่อ สานต่อเกษตรพอเพียง

   นิทรรศการสัตว์เศรษฐกิจ สัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน (Birds/Exotic Pets) ปลาสวยงาม หนองนาปลาของพ่อ ทุ่งดอกไม้หลากสี เชลฟี่ทุ่งทานตะวัน สวนศิลป์กินได้ มะเขือเทศช็อกโกแลต สลัดอินทรีย์ อุโมงค์พืชผัก พลังแสงอาทิตย์ผลิตผักในโรงเรือน สตอเบอรี่อีสานใต้ ระบบเพาะปลูกพืชไฮโดรโปนิค การให้น้้าและปุ๋ยพืชระบบท่อ ผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา การแสดงผลงานทางวิชาการทั้งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและหุ้นส่วนผู้จัดงาน รูปแบบและโมเดลทางการเกษตรและการบริการให้ค้าปรึกษาจากส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัทเอกชนชั้นน้าทางการเกษตร สาธารณสุขเพื่อสุขภาพและชุมชน การออกร้านแสดงและจ้าหน่ายสินค้า อุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตร พรรณไม้สวยงามหลากหลายชนิด พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์เลี้ยง สินค้า OTOP คุณภาพจากชุมชน ตลอดจนผลงานด้านความร่วมมือในอาเซียน เสวนาวิชาการหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ การแสดงศิลปะ วัฒนธรรมนักเรียน นักศึกษา ศิลปิน รวมถึงกิจกรรมการแข่งขันจัดสวนถาด วาดภาพระบายสี ส้าหรับเยาวชน

การแข่งขันการประกวดวาดภาพ หัวข้อ "สร้างสรรค์แผ่นดินพ่อ สานต่อเกษตรพอเพียง"
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ใช้สีเทียน สีพลาสเทล, แข่ง 8 กุมภาพันธ์ 2560
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้สีโปสเตอร์, แข่ง 9 กุมภาพันธ์ 2560
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้สีโปสเตอร์, แข่ง 9 กุมภาพันธ์ 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม 045-353500 081-8551205 089-6265668, อีเมล์ warong.n@ubu.ac.th, chaliaw.b@ubu.ac.th

สมัครออนไลน์

การประกวด ไก่พื้นเมือง, ไก่แจ้
อาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.30-13.00 น. ณ ซุ้มภาควิชาสัตวศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม 095-6198391, 089-7225857, อีเมล์ chawalit.s@ubu.ac.th, surachai.s@ubu.ac.th ชิงเงินและถ้วยรางวัลเกียรติยศ ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

สมัครออนไลน์

 
 
 
ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (คร้ังที่ 1) งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2 ธันวาคม 2559 visited (115)
คณะทำงานเกษตรอีสานใต้ เข้าสักการะองค์ท้าวพระพรหม ที่อำนวยให้การจัดงาน "ตามรอยเกษตรพระภูมินทร์ เปิดแผ่นดินสู่อาเซียน" ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำเร็จลุล่วงด้วยดี, 19 กุมภาพันธ์ 2559 visited (352)
การแข่งขันการทำอาหารเมนูจากเนื้อไก่ดำ ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 14 กุมภาพันธ์ 2559 visited (348)
การเสวนาวิชาการ "เกษตรอินทรีย์วิถีคนเมือง" ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 13 กุมภาพันธ์ 2559 visited (344)
การประกวดวงดนตรีสากล AG Music Award 2016 (ชิงชนะเลิศ) ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 13 กุมภาพันธ์ 2559 visited (339)
การเสวนาทางวิชาการ "การพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์เบเกอรี" วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เวทีย่อย งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี visited (340)
โครงการบริการวิชาการ "แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรีแนวใหม่เพื่อยืดอายุการรักษา" วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี visited (342)
การประกวดวงดนตรีสากล AG Music Award 2016 ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 10 กุมภาพันธ์ 2559 visited (337)
การประกวดวงดนตรีสากล AG Music Award 2016 ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 9 กุมภาพันธ์ 2559 visited (326)
การแสดงหมอลำแชมป์ภาคอีสาน ลีโอเบียร์ ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 10 กุมภาพันธ์ 2559 visited (337)
ภาพกิจกรรม การจัดงานและการเตรียมงาน
 ดูทั้งหมด
 
ติดต่อสอบถาม คณะเกษตรศาสตร์ | Google Maps | ผังการจัดงาน
ฝ่ายประสานงาน: ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ (096-9251941), ดร.ทวีศักดิ์ วิยะชัย (081-9474160), นางสาวสุพัตรา ไชยสิทธิ์ (093-3257399)
Facebook: งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลราชธานี
Website: http://kasetday.agri.ubu.ac.th, Fax: 045-353536, Tel: 045-353500
Mail: parkpoom.s@ubu.ac.th